.
 

 
 

 
 
 

 
.
 
 


ایمیل مدیر : nasrin_rd@hotmail.com

--> دنیای کدهای جاوا اسکریپت

RSS
 
Academic Skills
موضوع : مهارت و دانشگاه
نویسنده مژده عشقی  تاریخ ارسال دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ در ساعت 12:47
Academic Skills are all about helping you learn how to be a more effective learner and develop the research skills that will help you now and in the future. Use these resources to find out what works for you

Start with these quick-reference guides to gain a overview and lots of practical tips

Learning Styles

what are they and how can they help you study effectively

Getting Started with Academic Skills

Start with these quick-reference guides to gain a overview and lots of practical tips

What are these Styles of Learning

There are several competing theories about how people learn, and websites where you can assess your natural learning style. If you want to follow this up further, there are references at the end of this section. To give a highly simplified overview, the theories cover three main aspects of how people study:

a) perceiving information
b) processing information
c) organising and presenting information

a) Perceiving information

When we gather information about the world around us (including the information we need in order to study), we employ all our senses. But some of us employ one sense more than others. The VARK system assesses how much people rely on:

 • sight (Visual),
 • hearing (Auditory),
 • Reading / Writing, and
 • other sensations (Kinaesthetic, which includes touch and temperature as well as movement).

People say things like, I'm an auditory learner' (meaning that they are comfortable absorbing information which they've heard or discussed); or I'm a kinaesthetic learner' (if they prefer to learn through practical classes and hands-on activities, rather than by reading books and listening to lectures). In fact, each of us uses all available senses to absorb information. But you may find it helpful to confirm what your strengths are with regard to perception. If you want to do this, visit the VARK website, fill in the test, and check your results

b) Processing information

Once you've acquired information (by listening, reading, etc.), you then process it mentally (by thinking about it and memorizing it). You will have a natural preference for how you:

Grasp information

Do you prefer to deal with:

 • abstract concepts and generalisations, or
 • concrete, practical examples?

Order information

Would you rather receive facts:

 • in a logical, sequential way (to build up a picture one step at a time), or
 • with an overview straight away (to show the big picture first, then the details)?

Engage with information

Do you prefer:

 • active experimentation or
 • reflective observation?

Visit Improving your own Learning and Performance (University of Surrey) to assess your style of information processing and get tips on making best use of your strengths.

c) Organising and presenting information

Finally, there is how you choose to share information with others. You will have a preference for how you:

 • organise information — with a holistic overview, or with detailed and logical analysis
 • present information — verbally or using images.

We haven't found a website where you can match yourself against these criteria, but you're probably getting the idea

 

 

ترجمه توسط نویسنده وبلاگ

برگرفته شده از سایت:

 http://www.studyskills.soton.ac.uk دانشگاه  Southampton

 

 

مهارت های علمی در رابطه با یادگیری این موضوع است که چگونه به یادگیرنده موثر تر تبدیل شوید و توسعه مهارت های پژوهشی است که به شما در حال حاضر و در آینده کمک کند. Use these resources to find out what works for you. استفاده از این منابع برای پیدا کردن آنچه که برای شما مورد نیاز است.

آغاز به کار با مهارت های علمی

Start with these quick-reference guides to gain a overview and lots of practical tips. شروع با این ارجاع راهنمای سریع برای به دست آوردن دید کلی و تعداد زیادی از راهنمایی های عملی.

سبک های یادگیری -- چطور و چگونه می توانند به شما در مطالعه موثرکمک کنند؟

این سبک از یادگیری چیست ؟

There are several competing theories about how people learn, and websites where you can assess your natural learning style. رقابت چندین نظریه در مورد یادگیری وجود دارد .چگونگی مردم و وب سایت ها که در آن شما می توانید به سبک یادگیری خود ارزیابی طبیعی بدهید. If you want to follow this up further, there are references at the end of this section. اگر می خواهید بیشتر در رابطه با این بدانید ، در پایان بخش منابع وجود دارد.

To give a highly simplified overview, the theories cover three main aspects of how people study: برای داشتن یک نمونه بهتر ،تئوری زیر نشان میدهد که مردم چگونه مطالعه می کنند:

a) perceiving information الف) درک اطلاعات
b) processing information ب) پردازش اطلاعات
c) organising and presenting information ج) سازماندهی و ارائه اطلاعات

a) Perceiving information الف) درک اطلاعات

When we gather information about the world around us (including the information we need in order to study), we employ all our senses. But some of us employ one sense more than others. هنگامی که ما  در حال جمع آوری اطلاعات درباره جهان اطرافمان هستیم (از جمله اطلاعاتی که نیاز به مطالعه دارد) ما تمامی حواس خود را بکار می گیریم ولی در بعضی از ما کار 1 احساس بیش از دیگران است.

The VARK system assesses how much people rely on:چطور مردم به  سیستم VARK اعتماد شده :

 • sight (Visual), چشم (تصویری)
 • hearing (Auditory), شنوایی (شنوایی) ،
 • Reading / Writing, and خواندن / نوشتن ، و
 • other sensations (Kinaesthetic, which includes touch and temperature as well as movement). احساسات دیگر (Kinaesthetic ، که شامل لمس و دما و همچنین جنبش).

مردم بطور مثال می گویند من در یادگیری شنوایی قویترم(به این معنا که جذب اطلاعاتی از طریق شنیدن و یا بحث کرده اند بیشتر می باشد) و یا People say things like, 'I'm an auditory learner' (meaning that they are comfortable absorbing information which they've heard or discussed); or 'I'm a kinaesthetic learner' (if they prefer to learn through practical classes and hands-on activities, rather than by reading books and listening to lectures). می گویند ی" من یادگیری kinaesthetic"هستم (یعنی  آنها ترجیح می دهند به یادگیری عملی از طریق کلاس ها و - در تاریخ فعالیت ها ، و نه با خواندن کتاب و گوش دادن به سخنرانی ها) در واقع ، هر یک از ما با استفاده از تمام حواس در دسترس برای جذب اطلاعات تلاش می کنیم. But you may find it helpful to confirm what your strengths are with regard to perception.

اما شما ممکن است آن را مفید برای تایید آنچه که نقاط قوت خود هستند  تلقی کنید. If you want to do this, visit the VARK website , fill in the test, and check your results. اگر می خواهید برای این کار ، وب سایت VARK را چک کنید، آزمونها را پر کنید و نتایج خود را مشاهده کنید.

b) Processing information ب) پردازش اطلاعات

Once you've acquired information (by listening, reading, etc.), you then process it mentally (by thinking about it and memorizing it). You will have a natural preference for how you: هنگامی که شما در کسب اطلاعات (از طریق گوش کردن ، خواندن ، و غیره) هستید، شما از طریق روند ذهنی (با فکر کردن در باره آن و حفظ آن)آن نتایج را بررسی می کنید. شما شک روند زبیعی خواهید داشت :

Grasp information درک اطلاعات

Do you prefer to deal with: آیا شما ترجیح می دهید برای مقابله با :

 1. abstract concepts and generalisations, or مفاهیم انتزاعی و کلی و یا
 2. concrete, practical examples?در اصطلاح بتن آماده ، نمونه های عملی؟

Order information اطلاعات سفارش

Would you rather receive facts: آیا ممکن است تقریبا حقایق را دریافت :

 1. in a logical, sequential way (to build up a picture one step at a time), or منطقی ، راه متوالی (برای ساختن یک تصویر یک گام در یک زمان) ، و یا
 2. with an overview straight away (to show the big picture first, then the details)? با مروری سریع (برای نمایش تصویر بزرگ 1 و سپس جزئیات)؟

Engage with information تعامل با اطلاعات

Do you prefer: آیا شما ترجیح می دهید:

 1. active experimentation or آزمایش های فعال یا
 2. reflective observation? مشاهده بازتابنده؟

Visit Improving your own Learning and Performance (University of Surrey) to assess your style of information processing and get tips on making best use of your strengths. دفعات بهبود یادگیری و عملکرد (دانشگاه سوری) برای ارزیابی سبک خود از پردازش اطلاعات می باشد و برایدریافت راهنمایی در ساخت استفاده از بهترین نقاط قوت شما است.

c) Organising and presenting information ج) سازماندهی و ارائه اطلاعات

Finally, there is how you choose to share information with others. در نهایت ، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران  در اینجا راهی وجود دارد. You will have a preference for how you: شماخواهید داشت نمونه ای در اینجا:

 • organise information — with a holistic overview, or with detailed and logical analysis -- سازماندهی اطلاعات با مروری جامع ، و یا با تجزیه و تحلیل دقیق و منطقی
 • present information — verbally or using images. ارائه اطلاعات -- بطور شفاهی و یا با استفاده از تصاویر.

We haven't found a website where you can match yourself against these criteria, but you're probably getting the idea. در حال حاضر این معیار در وب سایتها یافت نمی شود که شما می توانید بر خلاف آن  بازی کنید ، و شما احتمالا  از آن ایده بگیرید.

 

در حال حاضر چه کاری می بایست انجام دهیم؟

کنجکاوی یک ماده عقلانی است ؛ که بر هر دانش آموز در دانشگاه تاثیر می گذارد. Most academics have stayed in higher education because they possess these characteristics: بیشتر دانشگاهیان در آموزش و پرورش باقی ماندو این بخاطر بالاتر بودن مهارت آنهاست از قبیل:

 • VARK: auditory, reader / writer VARK : شنوایی ، خواننده / نویسنده
 • Processing information: abstract, logical, sequential, reflective پردازش اطلاعات : انتزاعی ، منطقی ، متوالی ، بازتاب
 • Organising and presenting information: analytic verbal. سازماندهی و ارائه اطلاعات : شفاهی تحلیلی است.

Although the university does not analyse its students, it seems likely that only a minority share these characteristics. اگر چه دانشگاه دانشجویان خود را تجزیه و تحلیل می کند ، بلکه به احتمال زیاد به نظر می رسد که تنها سهم اقلیت از این خصوصیات نیست And that means you will probably need to translate the style of university teaching into something which you find more congenial. و این بدین معناست که شما احتمالا نیاز به دانشگاه هم سلیقه برای ترجمه از سبک آموزش به چیزی که شما بیشتر بیابید دارید.

Seeing مشاهده

If you are a Visual Learner , you will remember things best when you've seen them. اگر شما یادگیرنده تجسمی هستید، به یاد داشته باشید دربهترین چیزهایی که آنها را دارید دیده می شود.

 • You will like a stimulating and orderly environment. مانند تحریک و محیط زیست منظم.
 • You probably like to use diagrams and charts. احتمالا مایل به استفاده از نمودارها و جداول هستید.
 • You probably like reading, and may be a good speller.  احتمالا مثل خواندن ، و ممکن است صحبت کننده خوبی باشید.

Study tips to help people who are visual learners راهنمایی تحصیلی برای کمک به کسانی است که زبان آموزان بصری هستند

Write things down to help you learn them: چیزهایی را در زیر یادداشت کنید (برای کمک به یاد گیری شما) :

 • Draw pictures, charts and maps to help you understand thingsکشدن نمودار و نقشه به ما کمک میکند چیزها را درک کنیم
 • Use mind-mapping استفاده از ذهن نگاشت
 • Use planners, organisers or goal-setting charts استفاده از برنامه ریزان ، برگزارکنندگان و یا هدف ، تنظیم نمودار
 • Highlight important points with colour (but not in books which you've borrowed!) مهمتر نقاط برجسته با رنگ (اما نه در کتاب که به شما قرض گرفته ام!)
 • Try visualising ideas and facts in your mind سعی کنید برای  ایده گرفتن visualizing و حقایق در ذهنتان
 • Try changing places in the room while you're studying, to get a different perspective سعی کنید تغییر دهید مکان و اتاقهایی که شما در آنها مطالعه می کنید برای دریافت دورنمای مختلف
 • Use models if they're available مدل های مختلف در صورت در دسترس بودن آنها بکار ببرید
 • When you need to revise, read over and recopy your notes. هنگامی که شما نیاز به تجدید نظر ، خواندن و بیش از recopy دارید یادداشت کنید.

You can see more information at the VARK website . شما می توانید اطلاعات بیشتر مراجعه کنید در وب سایت VARK .

Hearing شنوایی

If you are what's called an Auditory Learner , you will learn best when you're listening (for example, in a lecture) and when you're involved in discussion. You will remember things best when you've heard them. اگر شما یک یادگیرنده شنوایی  هستید زمانی که گوش می دهید و یا در حال بحث و گفتگو بهتر یاد می گیرید (برای مثال ، در سخنرانی) بهترین چیزهایی که شما آنها را می شنید بخاطر خواهید آوزد.

Study tips to help people who are auditory learners راهنمایی تحصیلی برای کمک به افرادی که یادگیرنده شنوایی  هستند

The key thing is to make use of sound: نکته کلیدی این است که برای استفاده از صدا می باست:

 • Talk things through as you learn them, with a friend or tutorial group با یک دوست یا گروه آموزش در رابطه با چیزهایی که شما بحث را از طریق آنها را یاد بگیرند ، صحبت کنید.
 • Get a friend to read aloud to you ازیک دوست برای خواندن با صدای بلند برای شما استفاده کنید.
 • When you have to learn facts, try reciting them to yourself, or even singing them aloud. هنگامی که در حال یادگیری حقایق هستید ، آنها را برای خودتان امتحان کنید ، و یا حتی آنها را با صدای بلند بخوانید.
 • Find out if you study best in silence, or with music playing in the background محل مطالعه در سکوت بیابید ، و با با موسیقی  مطالعه کنید
 • Realise that some people aren't as good as you at remembering what they are told. در حقیقت بعضی  از مردم در به خاطر سپردن آنچه شما می گویید خوب نیستند

You can see more information at the VARK website . شما می توانید اطلاعات بیشتر مراجعه کنید در وب سایت  VARK بیابید.

خواندن / نوشتن

University education is ideal for you. آموزش دردانشگاه برای شما ایده آل است. You are comfortable reading text and writing notes and essays. شما در حال خواندن متن راحت و نوشتن یادداشت ها و مقالات. When you are studying graphs, charts and diagrams, convert them into words. هنگامی که شما در حال مطالعه نمودار ، جداول و نمودارها ، تبدیل آنها را به کلمه است.

You can see more information at the VARK website . شما می توانید برای اطلاعات بیشتر در وب سایت VARK مراجعه کنید  .

Doing عمل

If you are what's called a kinaesthetic learner, you will learn best when you're moving around. اگر شما از نوع kinaesthetic یادگیرنده  هستید ، یادگیری شما وقتی که شمادر حرکت هستید بهتر حرکت خواهد بود. You will remember things best when you've done them (rather than just read about them). شما به یاد داشته باشید بهترین چیزهایی که شما آنها را انجام داده اید به یاد شما می ماند. (و نه فقط آنها بلکه با خواندن اطلاعات) You may have trouble with spelling. شما ممکن است با مشکل املایی داشته باشد. In lectures you may make lots of notes but tend never to look at them again. در درس شما ممکن است مقدار زیادی یادداشت داشته باشید ، اما هرگز از آنها برای مشاهده مجدد استفاده نکنید .

Study tips to help people who are kinaesthetic learners راهنمایی تحصیلی برای کمک به  زبان آموزان kinaesthetic

 • Move around as you learn and revise حرکت در اطراف برای یادگیری و تجدید نظر
 • Work through problems physically از طریق مشکلات جسمی کار را انجام دهید
 • Mentally review what you've been studying while you're swimming or joggingبرای داشتن ذهنی آرام برای مطالعه استفاده از شنا یا دویدن آرام موثر است
 • Use models and machines when you can استفاده از مدل و  ماشین آلات زمانی که شما می توانید موثر می باشد
 • Take plenty of breaks while you're studying. نگاهی گسترده به شکست های  قبلی و استفده از نتایج آنها.

You can see more information at the VARK website . شما می توانید برایاطلاعات بیشتربه  وب سایت  VARK مراجعه کنید.

Most people use all four modalities بیشتر مردم از تمامی 4 روش بالا استفاده می کنند.

If you are one of them, there are tips for you at the VARK website . اگر شما یکی از آنها هستید، راهنمایی برای شما در وب سایت VARK وجود دارد.

For all learners برای همه زبان آموزان

You will need to make the most of your strengths as a learner, and practise strategies that will allow you to build up the weaker areas. That's what the rest of this website tries to do. شما باید بهترین استفاده را از نقاط قوت خود را به عنوان یادگیرنده بکارببردید ، و استراتژی های تمرین است که به شما اجازه ساخت زمینه های ضعیف تر را می دهد . این چیزی است که بقیه وب سایت تلاش می کند تا انجام دهد.

If you want explore how people learn, there are dozens of interesting websites. اگر می خواهید بیاموزید که چگونه مردم یاد می گیرند ، ده ها وب سایت جالب وجود دارد. You might want to use this list to get started on your exploration or take a look at exercises for changing your VAK style . شما ممکن است مایل به استفاده از این فهرست در آغاز کار خود نگاهی به تمرینات ا تغییر سبک VAK بیندازید.

> return to the list of quick-reference guides

بیشتر خواندن

گام بعدی شما از طریق لینک راهنمای مطالعه سبک های یادگیری و چاپ آن می باشد.   

References

 

 
.:: ::.
 
معرفی اجمالی رشته های فنی و حرفه ای
موضوع : آموزش الکترونیک
نویسنده مژده عشقی  تاریخ ارسال سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۹ در ساعت 9:26

معرفی اجمالی رشته های فنی و حرفه ای

امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این نیرو می باشد. نظام

 

 

جمهوری اسلامی ایران برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان یکی از راههای تامین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز همبستگی ملی را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها می داند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان متولی و مجری آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. این سازمان که فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در این زمینه می باشد می کوشد در حیطه وظایف خود دستیابی به هدفهای تعیین شده در قانون اساسی را ممکن سازدئ و تا رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خود را توسعه دهد و در عین حال بر جنبه کیفی آن نیز تاکید داشته، سعی می نماید مهارت شاغلین را با تکنولوژی روز همگام سازد. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زمینه های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به حرفه آموزی، بازآموزی، ارتقاء مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت مدیران و سرپرستان، تربیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفه ای ویژه برادران و خواهران، مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های ویژه، مرکز تربیت مربی، مراکز جوار کارخانجات فعالیت می نماید. این سازمان به منظور تحقق اهداف آموزشی خودستادی و ادارات کل آموزشی در سطح مراکز استانها با برگزاری دوره های مختلف آموزشی فنی و حرفه ای مهارت 3 تا 18 ماهه از طریق مراکز آموزشی متعلق به سازمان و مراکز آموزشی بخش غیردولتی(آموزشگاههای آزاد) با ایجاد بیش از 600 رشته آموزشی توانسته است اقدام به مهارت آموزشی به جویندگان کار و شاغلین در بخشهای مختلف تولید نموده و به موازات آن با اجرای طرحهایی نظیر طرح آموزشهای سیار، آموزش صنعت ساختمان و آموزش در پادگانها، آموزش در زندانها، خودباوری فنی به موفقیت چشمگیری نایل آید. به موازات برنامه های آموزشی سازمان و در جهت اجرای هر چه بهتر آموزشها، فعالیتهای پژوهشی، عمرانی و تجهیز و توسعه منابع انسانی صورت می پذیرد که اهم آنها عبارتند از: تدوین جزوات و استانداردهای آموزشی براساس کدهای بین المللی، تجدیدنظر در استانداردهای مهارت، تهیه استاندارد مشاغل، تحقیق و پژوهش در برنامه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری، تجهیز و راه اندازی کارگاههای مراکز، اجرای پروژه های ساختمانی مراکز جدید الاحداث، راه اندازی کارگاه های درجه یک، آزمون اصناف، تعیین صلاحیت علمی_فنی متقاضیان آموزشگاههای آزد و مربیگری، برگزاری همایشهای تخصصی، صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ساختمانی، ساده سازی قوانین و دستورالعملهای اجرایی در بخشهای مختلف به منظور حذف تشریفات.

واژه شناسی
واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای:
نیروی کار متخصص
نیروی کار کتخصص به فردی اطلاق می‌ِود که علاوه برمهارت درجه یک بتواند از عهده طراحی، محاسبه و همچنین ارائه پروژه‌های تحقیقاتی در ارتباط با شغل مربوطه برآید.

نیروی کار ماهر درجه یک:

نیروی کار ماهر درجه به فردی اطلاق میشود که علاوه برمهارت درجه دو بتواند ا زعهده توانایی‌های استاندارد مهارت آموزشی مربوطه برآید.

نیروی کار ماهر درجه دو :

نیروی کار ماهر درجه دو به فردی اطلاق میشود که بتواند از عهده توانایی‌ها و مهارت‌های مرتبط با شغل خود برآید.

تعاریف و اصلاحات “بخش آموزش” سازمان آموزش فنی ـ حرفه‌ای
• ظرفیت آموزشی مرکز: تعداد کار آموزانی که در طول یک سال در یک مرکز آموزش دیده‌اند.
• رشته آموزشی : مجموعه برنامه‌های آموزشی مربوط به فراگیری یک حرفه.
• حرفه آموزشی: مجموعه مهارتهای که احراز آنها موجب اشتغال می شود.
• مدت کارآموزی (طول دوره آموزشی) : مدت زمان آموزشهای عملی و نظری یک رشته برابر استاندرد مصوب سازمان
آموزشهای کوتاه مدت:
آموزشهایی که برای بالا بردن سطح مهارت شاغلین در بخشهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی طراحی و ارایه می‌شوند.

کد استاندارد آموزشی
مجموعه‌ای از اعداد قراردادی که توسط سازمان بین‌المللی کار برای تفکیک رشته‌ها و زیرمجموعه هر رشته تعیینن شده است.

مرکز:

واحد آموزشی است که براساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای کارگران شاغل و ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار تشکیل می‌شود.


کارگاه:

مکانی است که برای برنامه‌های آموزشی تجهیز شده و کارآموزان در آنجا مهارتهای لازم را براساس استانداردهای مصوب کسب می‌نماید.


مربی:

فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را بعهده دارد. به عبارتی مربی آموزش فنی و حرفه‌ای باید قدرت انتقال مهارتها و دانش تخصصی را به کارآموزان تحت تعلیم داسته باشد.کارآموز:

فردی است که براساس برنامه‌های مصوب و استانداردهای موجود در یکی از مراکز آموزشی به منظور کسب شغل یا ارتقاء کیفیت شغلی حرفه‌ای ویا مهارتی را می‌آموزد.


فعالیت
تامین تربیت نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی وخدمات کشور و برنامه ریزی آموزشی براساس سیاستهای کلی دولت مستلزم داشتن شرح وظایفی روشن و جامع می باشد. براین اساس، شرح وظایف سازمان به قرار زیر است:

1. تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با برنامه های اقتصادی کشور
2. پیش بینی نیازمندیهای اقتصادی ملی به نیروی کار و تامین آن از نظر تخصص و مهارت از طریق مطالعه طرحهای عمرانی و آبادانی کشور
3. مطالعه و بررسی برنامه های سرمایه گذاری کشور در ایجاد و یا گسترش واحدهای صنعتی و تولیدی و تحولات آن از نظر کاربرد تکنولوژی جدید و اتوماسیون و تاثیراتی که در جذب نیروی کار خواهد داشت و ارایه پیشنهادات لازم.
4. مطالعه و بررسی نتایج آمار جمعیت وصفات کیفی و کمی آن در مناطق مختلف کشور و برنامه ریزی های لازم در امر آموزش به منظور رفع نارساییها در ارتباط با برنامه های کلی دولت.
5. ارتباط با کلیه موسسات آموزشی کشور به منظور اطلاع از کمیت و کیفیت و بازده آمورشی این موسسات و ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی آنان به منظور انطباق با سیاست اشتغالی.
6. استفاده از امکانات و سرمابه ای کشور اعم از دولتی یا خصوصی برای توسعه کارآموزی حرفه ای
7. راهنمایی علمی و فنی و تشویق مدیران صنایع در زمینه تامین مراکز کارآموزی در جوار یا نزدیکی واحدهای تولیدی.


سیاستهای سازمان آموزش فنی حرفه ای در جهت همگامی با توسعه سیاسی_ اقتصادی_ فرهنگی عبارتند از:
• ساده سازی قوانین و مقررات و دستورالعملها در بخش های مختلف و حذف تشریفات به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امر آموزشهای فنی و حرفه ای.
• تمرکززدایی و تفویض اختیاراتبیشتر به مرکز استانها جهت تسریع در انجام کار مراجعین و جلوگیری از اتلاف وقت آنها.
• اصلا ساختار نیروی انسانی متناسب با وظایف محوله از طریق جذب نیروی متخصص و ارتقاء سطح دانش کارکنان شاغل از طریق برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت. - مکانیزه کردن سیستم اطلاع رسانی و استفاده از خدمات ماشینی و فن آوری پیشرفته جهت به حداقل رساندن افزایش نیروی انسانی و کاهش هزینه های دولت.
• استفاده حداکثر و بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل به منظور افزایش بهره وری.
سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به منظور دست یابی به اهداف مورد نیاز توسعه، توانسته است با بسیج کلیه نیروهای خود، حول پنج محور عمده فعالیتش را سازماندهی نمایند. این پنج محور عبارتند از:
• فعالیت آموزشی
• فعالیت عمرانی
• روابط بین الملل
• فعالیتهای پژوهشی
• توسعه منابع انسانی


فعالیتهای آموزشی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دو بخش دولتی و غیردولتی در جهت ارایه مهارتهای حرفه ای به جوانان علاقمند و جویای کار و شاغلین فعالیت آموزش دارد. اهم فعالیتهای آموزشی در دو بخش عبارتند از:
• اجرای برنامه های آموزشی مهارتهای فنی و حرفه ای مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات از طریق مراکز آموزشی سازمان یا مراکز جوار کارخانه یا خط تولید و آموزشگاه های آزاد.
• نظارت بر امر آموزش در مراکز آموزشی تحت نظم سازمان و آموزشگاه های آزاد.
• بازرسی و اجرای آزمونهای پایان دوره آموزشی.
• اجرای برنامه های آمزوشی تربیت مربی، کارشناس آموزشی و تعلیمات سرپرستی.
• ارزشیابی تخصصی و فنی کارکنان.
• تشکیل دوره های آموزش ویژه جهت ارتقاء مهارت مربیان.
• همکاری با سازمانها و واحدهای آموزشی و صنایع کشور به منظور هماهنگی در تامین کادر آموزشی مورد نیاز بخش آموزش فنی و حرفه ای.
• تهیه و تنظیم سوالهای آزمون براساس مطالب پیش بینی شده در استانداردهای ملی مهارت و آموزشی.
• اجرای آزمون کارآموزان و متقاضیان تعیین درجه مهارت و تاسیس آموزشگاه های آزاد و مسابقات ملی و بین المللی مهارت کارگران.
• تشخیص صلاحیت فنی متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد و صدور اجازه نامه تاسیس آموزشگاه.
• جمع آوری اطلاعات و آمار در رابطه با عملکرد کمی و کیفی آموزشگاه ها و مراکز و مکانهای آموزشی و کاربرد شیوه های مختلف آموزش.
• راهنمایی مدیران صنایع در زمینه طرحهای آموزشی.
• تشخیص و اعلام به موقع نیازهای آموزشی کارکنان و فراهم ساختن امکانات آموزشی.
• همکاری در فراهم ساختن تسهیلات کارآموزشی و بازآموزشی مربیان مراکز آموزش حرفه ای و مربیان مراکز آموزشی جوار کارخانه و مربیان آموزشی موسسات غیردولتی و ذینفع.
• راهنمایی متقاضیان آموزشهای فنی و حرفه ای و رفع نیازهای آموزش کارآموزان تعلیم دیده در ارتباط با شغل مورد تصدی از طریق مکاتبه و ارسال جزوه و کتاب و ایجاد زمینه های آموزش حرفه ای همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی.


1. آموزش در بخش دولتی:

آموزشگاه های فنی و حرفه ای در بخش دولتی از طریق مراکز آموزشی سازمان بصورت رایگان انجام می پذیرد و شامل آموزش در مراکز ثابت، آموزش ر صنایع، آموزش در مراکز جوار کارخانه آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش خودیاری فنی و آموزش تیمهای سیار می باشد.آموزش در مراکز ثابت:

این آموزشها از زمانبندی خاصی برخوردار بوده و تابع مقررات آموزشی ویژه است به نحوی که مطابق تقویم های آموزشی منتشره در سراسر کشور قابل دست یابی بوده و هر متقاضی می تواند با تنظیم اوقات شخصی خود با تقویم مذکور از یک یا چند دوره آموزشی بهره مند گردد. این دوره ها معمولاً 6 ماهه و بعضاً 18 ماهه می باشد.


آموزش در صنایع:

از دیگر فعالیتهای آموزشی سازمان که در مراکز آموزشی واحدهای تولیدی و صنعتی و مشخصاً در خط تولید صورت می گیرد، آموزش در صنایع است. اینگونه آموزشها بیشتر در ارتباط با تکنولوژی تولید بوده و مدت آن معمولاً 45 روزه است.

این آموزشها براساس برنامه ریزیهای انجام شده از طریق مدیریت آموزش در صنایع با همکاری واحدهای تولیدی از طریق مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی و آموزش خودیاری فنی انجام می گیرد.

آموزش در مراکز جوارکارخانه:

برطبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خود مکلف شده اند که با ایجاد مراکز کارآموزی در جوار کارخانه یا بین کارگاه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای همکاری لازم را بعمل آورند؛ بر این اساس به منظور اجرای برنامه آموزشهای فنی وحرفه ای برای کارگران جدید الاستخدام در محل کارخانه، مراکز آموزشی جوار احداث می نمایند. اینگونه مراکز در زمان احداث واحد تولیدی یا پس از تاسیس و بهره برداری، ایجاد و به تربیت نیروی انسانی می پردازد. آموزش کارگران جدید مورد نیاز طرحهای توسعه، جایگزین افراد بازنشسته، ارتقاء مهارت و بازآموزی کارگران، از طریق این مراکز انجام می پذیرد. این مراکز می تواند با همکاری و مشارکت چند کارخانه ایجاد و مورد بهره برداری قرار گیرد.


آموزش ضمن کار

- آموزش ضمن کار، آموزشی است که در خط تولید و در حین انجام کار صورت می پذیرد. این نوع آموزش به منظور جبران کمبود مهارت شاغلین در صنعت تا حد استانداردهای ملی مهارت انجام می پذیرد و بیشترین متقاضی را دارد. مزایای آموزش ضمن کار برای متقاضیان عبارتند از:
*کوتاه بودن طول دوره آموزش
• رساندن مهارت کارگران تا حد استاندارد
• مهیا بودن ابزار و امکانات آموزشی در محل کارخانه
• مشهود بودن سریع نتایج آموزش
• صرفه جویی در وقت آموزش گیرندگان برای رسیدن به محل آموزش

آموزش تعلیمات سرپرستی

هدف از اینگونه آموزش، ایجاد ارتباط مناسب بین مدیریت و کارگران در یک واحد تولیدی است. دوره های مذکور برای سرپرستان شاغل در کارخانه به منظور ارتقاء توانایی شغلی و با ایجاد این توانایی برای کسانیکه در آینده عهده دار پست سرپرستی خواهند شد، برگزار می گردد. حد نصاب تعداد کارآموز برای تشکیل این دوره ها 15-12 نفر بوده و برای آموزش از مربیان و کارشناسان مجرب و متخصص آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای استفاده خواهد شد.
این آموزشها توانمندیهای ذیل را برای سرپرستان بدنبال خواهد داشت.
• تجزیه و تحلیل به موقع مسایل و بهره گیری از الگوهای صحیح ارتباطی
• ایجاد روابط منطقی در کار به منظور پیشگیری از بروز پیچیدگی در کار
• انتقال بهینه خواستار و نظرات کارکنان تحت سرپرستی به مدیران
• انتقال به موقع شیوه های اجرایی مدیران به کارکنان برای دستیابی به اهداف
• یافتن روشهای بهتر برای انجام کار و استفاده بهینه از ابزار و ماشینهای موجود
• پیشگیری از حوادث ناشی از کار (حین کار)

آموزش خودیاری فنی

به منظور جلوگیری از زیانهای مالی بهره برداری نادرست از وسایل و تجهیزات مورد استفاده، آموزش خودیاری فنی جهت بالا بردن سطح آگاهی فنی افراد جامعه طراحی شده است.
رشته هایی چون آموزش سرویس و نگهداری اتومبیل، استفاده و نگهداری از لوازم خانگی، برق ساختمان، لوله کشی ساختمان و نگهداری و استفاده از تاسیسات حرارتی خانگی، تعمیرات اولیه رادیو و نگهداری استفاده صحیح تلویزیون و ... تحت پوشش این گروه آموزشی قرار می گیرند. مطالبی چون عیب یابی رفع نقص، شناسایی استفاده و نگهداری از دستگاهها یا تجیهزات خانگی و شخصی آموزش داده می شوند.


آموزش در تیمهای سیار

زمانی که احداث مراکز ثابت، توجیه اقتصادی نداشته باشد، ارایه خدمات به متقاضیان امر آموزش از طریق تیمهای آموزش سیار صورت گیرد. آموزش از طریق این تیمهات معمولاً درجه 3 و 45 روزه است. آموزشهای سیار عموماً با ترکیب چند مربی آموزشی و تجهیزات قابل انتقال و استقرار در محل مورد نیاز صورت گرفته و پس از پایان یک یا چند دوره تیم آموزشی و به محل دیگری انتقال می یابد.

از جمله آموزشهای تیمهای سیار آموزش زندانیان است:

به منظور ارتقاء رشد فرهنگی و مقابله با بزهکاری و پیشگیری از بازگشت مجدد زندانیان به اعمال گذشته پس از آزادی از زندان، و نیز بوجود آوردن فرصتهای شغلی پس از خروج از زندان، طرح آموزش زندانیان توسط تیمهای سیار در زندانهای برخی شهرها و در رشته هایی چون سیم پیچی موتور، لوله کشی آب سرد و گرم، جوشکاری برق، تعمیر موتورهای بنزینی، قالیبافی و خیاطی به اجرا در می آید.

از جمله فعالیتهای آموزشی دیگر که در پوشش تیمهای سیار صورت می پذیرد، سرویس دهی تیمهای سیار رایگان در زمان تعطیلات رسمی طولانی بخصوص تعطیلات نوروزی است که با بهره گیری از امکانات کلیه مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اکیپ هایی بصورت تیمهای سیار فنی در محورهای پر ترافیک بین شهری و جاده ها مستقر شده و با سرویس دهی به موقع به خودروهایی که در جاده ها دچار نقص فنی می شوند سفرهای نوروزی (تعطیلات) را سهولت می بخشند. این اکیپها، ضمن رفع نقص، راهنماییها و آموزشهای لازم جهت حل مشکلات مشابه را به مسافران، بصورت رایگان عرضه می نمایند.


آموزش صنوف

هدف از انجام این دوره های آموزشی، ارتقاء مهارت برای متقاضیان مجوز و پروانه کار در مشاغل تولیدی خدماتی و صنعتی است.

براساس قانون در زمان صدور مجوز پروانه کسب، اولویت با کسانی است که دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفه ای مورد نیاز را طی کرده و به اخذ گواهینامه مهارت نایل شده اند. هدف از تصویب این قانون، ساماندهی فعالیتهای صنوف مختلف کشور و بهره گیری از روشی قانونمند برای تعلیم مهارتهای گوناگون و جلوگیری از بدآموزش افراد شاغل در صنوف مختلف و استفاده مناسب از زمان صرف شده برای حرفه آموزی بوده و با جلوگیری از استهلاک ماشین آلات و رشد و بهره وری و کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی و ارایه خدمات ارزان و مناسب در شکوفایی اقتصادی موثر واقع شده است.

2. آموزش در مراکز دیگری از آموزشهای سازمان آموزشهای فنی و حرفه‌ای کشور در قالب فعالیت آموزشگاههای آزاد و با مشارکت بخش غیر دولتی در سطح کشور اجرا می‌شود.
آیین نامه چگونگی تاسیس آموزشگاههای آزاد به استناد قانون کارآموزی مصوب سال1349، به تصویب رسیده است. بر این اساس آموزشگاههای آزاد، موسساتی هستند که در آنها یک یا چند حرفه براساس برنامه‌های مصوب مطابق با استانداردهای ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام به ارایه خدمات آموزشی می‌نمایند. امتیاز تاسیس آموزشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای شرایط اعلام شده باشند، اعطا می‌گردد. سازمان مکلف است به صاحبان امتیاز تاسیس که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهیزات مورد تایید و منطبق با ضوابط و استانداردهای سازمان را معرفی نمایند پروانه تاسیس برای رشته‌های هم خانواده صادر نماید. أین آموزشگاهها تحت نظارت و با استاندارد آموزشی سازمان فعالیت می نمایند و در پایان دوره‌ های آموزشی کارآموزان خود را برای انجام آزمون به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی می نمایند تا پس از ارزیابی سطح مهارت های آموخته شده در صورت توافیق در آزمون از امتیاز گواهینامه مهارت برخوردار شوند. با تجدید نظر ادواری در آیین نامه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد و ایجاد تسهیلات قانونی بیشتر گامی موثر برای تشویق افراد به تاسیس أین آموزشگاهها برداشته شده است. آخرین بازنگری أین آیین نامه در سال 1378 به تصویب رسیده است.


چگونگی تعیین مهارت و صلاحیت فنی (آزمون) :
شاخص ارزیابی توانایی آموزشها ی اجرا شده و مهارت کسب شده، آزمون فنی است که معمولا در دو مرحله کتبی (نظری) و عملی اجرا می‌گردد. شرط شرکت در آزمون عملی،‌موفقیت در آزمون کتبی است. موفقیت در هر دو مرحله أین آزمون سبب دریافت گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می گردد.
به شرکت کنندگان در آزمون که در بعضی از کارهای عملی مربوط به رشته خود ضعف داسته باشند، فرصت داده می‌شود تا در زمان معینی که به رشته و میزان کمبود مهارت بستگی دارد – با مراجعه به مراکز آموزشی قبلی خود یا هر طریق دیگری که مایل باشند کمبود مهارتهای خود را جبران کرده و مجددا در آزمون عملی شرکت کنند.
کلیه کسانی که از توانایی جسمی متناسب با حرفه مورد نظر برخوردار باشند با راهنمایی مسئولان مراکز آموزشی با در نظر گرفتن استعداد فکری و جسمی خود رشته متناسب و دلخواه را انتخاب می نمایند. حداقل سنن کارآموز 15 سال تمام است. داوطلبان 12-14 ساله به شرط برخورداری از رشد جسمانی بیشتر از همسالان خویش و با ارایه رضایت نامه ولی خود می توانند به کارآموزی بپردازند.
داوطلبان پسر از نظر خدمت وظیفه عمومی باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشند.
*دارای برگ پایان خدمت باشند.
• از خدمت معاف بوده و برگ معافیت دائم یا موقت داسته باشند.
• با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت، رشته‌ای را انتخاب نمایند که قبل از اعزام به خدمت دوره مربوطه خاتمه یابد.
حداقل میزان میزان تحصیلات داوطلب بستگی به رشته انتخاب شده و شرایط مندرج در استاندارهای ملی مهارت و آموزشی دارد.
علاوه بر کارآموزان مراکز کارآموزی، هرفردی، به هر طریقی حرفه‌ای را آموخته باشد و بخواهد در رشته‌ای معین گواهینامه مهارت دریافت کند، میتواند پس از مراجعه به سازمان و ثبت نام، آزمون دو مرحله‌ای، تئوری- عملی، را پشت سر گذاشته و به دریافت گواهینامه .

 
.:: ::.
 
عناوین آخرین مطالب بلاگ من


 
 
 

  .:: Design By : wWw.Theme-Designer.Com ::.